2019, nr. 1

THE CURRENT STATE AND THE PERSPECTIVES OF FRUIT-GROWING ENTREPRENEURSHIP IN THE NORTHERN DEVELOPMENT REGION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Downloads: 170
Views: 209


Authors:  
Liliana GRINCIUC, University Lector, State Agrarian University of Moldova

În prezent, rolul şi importanţa IMM-lor în dezvoltarea economiei naţionale se caracterizează prin unele trăsături, precum: contribuţia nemijlocită la formarea Produsului Intern Brut din orice ţară, de regulă, între 55-95%; crearea noilor locuri de muncă; stimularea concurenţei; creşterea exporturilor; favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor. Eficacitatea activităţii de antreprenoriat în pomicultură este caracterizată de aplicarea noilor tehnologii de producere a fructelor, precum este sitemul intensiv și super intensiv. Scopul cercetării rezidă în analiza antreprenoriatului pomicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova în baza datelor SRL „Domultera” din raionul Florești. S-a constatat că aplicarea tehnologiei super intensive cât și intensive în pomicultură poate asigura întreprinderilor un profit sporit de la 567 lei la o tonă, în anul 2016, până la 1835 lei la o tonă, în anul 2018. Aceasta se explică prin reducerea costurilor de producere și sporirea producției globale de fructe, veniturilor din vânzări de la realizarea producției și a profitului obținut, care au influențat nivelul sporit al rentabilității de până la 127,76%, în anul 2017, și 86,15%, în anul 2018, în cazul cultivării merelor prin sistemul super intensiv. La cultivarea merelor și prunelor prin aplicarea tehnologiei intensive, la fel, se înregistrează o sporire a eficienței economice, care se demonstrează prin rata rentabilității sporite de 48,32% și profitul obținut în calcul la o tonă în mărime de 1225,39 lei, odată cu intrarea deplină în rod a plantațiilor.

Keywords:  
antreprenoriat, eficiență, tehnologie intensivă, rentabilitate, plantații pomicole, fructe sămânțoase, fructe sâmburoase.

How to Cite:  
GRINCIUC, Liliana. the current state and the perspectives of fruit-growing entrepreneurship in the northern development region of the Republic of Moldova. In: Economy and Sociology. 2019, no. 1, june, pp. 71-78. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.1-05