2018, nr. 2

STATE POLICIES FOR SUPPORTING THE ENTREPRENEURS AS WOMEN AND YOUNG PEOPLE FROM SOCIAL-VULNERABLE GROUPS

Downloads: 159
Views: 396

Authors:  
Vadim MACARI, PhD, Associate Researcher, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova

În condițiile mediului de afaceri constituit actualmente în Republica Moldova, care, sub anumiteaspecte, necesită îmbunătățiri esențiale, crearea pentru toate persoanele, ce doresc să-și inițieze o afacere,a condițiilor și oportunităților pentru desfășurarea cu succes de către aceștia a activităților de muncă șiantreprenoriale, rămâne a fi o sarcină imperioasă. Nevoia de un sprijin special din partea statului pentrua iniția și desfășura o afacere reușită este resimțită cel mai mult de către categoriile social-vulnerabileale populaţiei. De aceea, scopul principal al prezentului articol este analiza unor documente relevantede politici de stat naționale în vederea susținerii femeilor și tinerilor, din categoria persoanelorsocial-vulnerabile, în calitate de antreprenori. Baza informativă a investigației a constituit-o,cupreponderență, datele statistice respective ale BNS și sursele bibliografice consultate. Metodele principalede cercetare utilizate au fost: studierea surselor scrise și electronice la temă; monografică; cantitativă șicalitativă; analiza și sinteza; statistică; tabelară; șirurile dinamice. Cele mai relevante rezultate obținutesunt: a) caracteristica politicii de stat naționale de susținere a femeilor și tinerilor în calitate deantreprenori sau lucrători pe cont propriu; b) definirea corectă a conținutului și corelării principalelornoțiuni stabilite de BNS, cu care se operează în procesul cercetării; c)determinarea evoluției numărului,structurii (anii 2012 și 2016) și dinamicii (2016/2012) antreprenorilor tineri după statutul lor profesional,nivelele de instruire și sexe.

Keywords:  
IMM, persoane social-vulnerabile, tineri antreprenori, tineri lucrători pe cont propriu, politici de stat de susținere, PNAET, dezvoltarea antreprenoriatului feminin în Republica Moldova.