2019, nr. 1

PERFORMANCE MANAGEMENT – A BASIC INSTRUMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF POMICULTURE

Downloads: 144
Views: 333


Authors:  
Ludmila DOBROVOLSCHI, University Lector, State Agrarian University of Moldova

Pomicultura a devenit un domeniu de activitate de mare interes pentru agenții economici. În ultimul timp, întreprinderilor le este mai dificil să abordeze piața, fapt care impune diferențierea activității de management. În acest sens, formularea rolului managementului performant în funcție de comportamentul consumatorilor devine drept trambulină pentru acțiunile eficiente de management. În literatura științifică, managementului performant îi este acordată o atenție minoră, ceea ce este demonstrat de gradul redus al cercetărilor din domeniul managementului performant – dezvoltării durabile a pomiculturii. În aceste condiţii, necesitatea studierii managementului performant, ca instrument de bază în dezvoltarea durabilă a pomiculturii Republicii Moldova, este mai mult decât oportună. Astfel, obiectivul principal al prezentului articol constă în abordarea conceptuală a managementului performant ca instrument de bază în dezvoltarea durabilă a pomiculturii. Baza informativă a investigaţiei sunt sursele bibliografice consultate, conform cărora autorul şi-a expus viziunile proprii. Principalele metode de cercetare utilizate au fost: metoda monografică, analiza, observarea științifică, comparaţia, inducția, deducția, explicarea şi interpretarea. Rezultatele obţinute evidenţiază: definirea noțiunii de management performant, identificarea caracteristicilor, funcţiilor specifice şi pârghiilor de bază ale acestuia; metodologia de determinare a lanțului valoric prin prisma costurilor şi impactul lanțului valoric dezvoltat asupra procesului de identificare a piețelor de export pentru fructele moldoveneşti.

Keywords:  
management, management performant, performanţă, dezvoltare durabilă, pomicultură, întreprindere, piaţă, eficienţă, eficacitate, competitivitate, funcţii, risc, lanț valoric, investiții.

How to Cite:  
DOBROVOLSCHI, Ludmila. Performance management – a basic instrument for sustainable development of pomiculture. In: Economy and Sociology. 2019, no. 1, june, pp. 79-85. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.1-06