2018, nr. 1

METHODICAL APPROACH OF SUBSTANTIATION OF POTENTIAL INDICATORS OF LAND USE EFFICIENCY IN AGRICULTURE

Downloads: 206
Views: 619

Authors:  
Dmitrii PARMACLI, PhD, Professor,Comrat State University, Republic of Moldova
Alina IANIOGLO, PhD,National Institute of Economic Research, Republic of Moldova

În acest studiu se evidențiază că, pe lângă indicatorii tradiționali de eficiență în utilizarea terenurilorproductive (raportul dintre rezultatele realizării produselor în valoare sau în natură și unitatea de resursefunciare utilizate), o importanţă deosebită prezintă indicatorul nivelului de realizare a potențialuluiacestora, care reflectă în mod complex nivelul atins de eficiență a utilizării terenurilor și posibilele rezervede creștere a producției agricole. Studiile privind problemele legate de eficiența economică a producțieiagricole, inclusiv ale dezvoltări inovatoare care vizează creșterea productivității terenurilor în producțiaproduselor vegetale, au fost efectuate de mulți oameni de știință, cu toate acestea atât în formare, cât și încondiții reale de producție, de regulă, nu se iau în considerare valorile potențiale ale eficienței utilizăriiterenului în industrie. În acest sens, devin relevante studiile aspectelor metodologice de fundamentare aindicatorilor potențiali ai productivității terenurilor și identificarea, pe această bază, a rezervelor decreștere a eficienței utilizării terenurilor. Scopul studiului este de a prezenta instrumente metodologicemoderne de evaluare economică a eficienței utilizării terenurilor în agricultură. Metodologia propusăpentru calcularea indicatorilor potențiali ai randamentului culturilor principale cultivate a fost testată înbaza fermei colective „Pobeda” din raionul Ceadîr-Lunga. S-a realizat o comparație între indicatoriiactuali și normativi ai profitului obţinut de pe unitate de suprafață; în bază acesteia au fost identificaterezervele de eficiență a utilizării terenurilor. Rezultatele cercetării permit specialiștilor întreprinderiloragricole, precum și profesorilor și studenților instituțiilor de învățământ superior să determine pe baza unorcalcule simple indicatorii normativi ai productivității terenurilor, valoarea profitului pentru fiecare culturăcultivată și rezervele de îmbunătățire a eficienței utilizării terenurilor.

Keywords:  
resurse funciare, profit, utilizarea terenurilor, venituri din vânzări, costuri, rezerve, eficienţă.